Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (MEA)

Η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΜΕΑ) είναι μία ανεξάρτητη μονάδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ιδρύθηκε με το Ν.2552/97 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 2817/2000, από το άρθρο 3 του Ν. 3027/2002, από το άρθρο 13 του Ν. 3260/2004 και από το άρθρο 19 του Ν. 3577/2007). Βασικός της στόχος είναι να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΑΠ μέσω των εργασιών που διεκπεραιώνει καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Οι στόχοι της ΜΕΑ αφορούν στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του ΕΑΠ και πιο συγκεκριμένα των διδασκόντων, των θεματικών Ενοτήτων (ΘΕ), του εκπαιδευτικού υλικού και των διοικητικών υπηρεσιών. Επίσης, άλλες δραστηριότητες της Μονάδας είναι η επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού του ΕΑΠ, η εξωτερική αξιολόγηση και η επιστημονική έρευνα σε μεθόδους και διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας εκπαιδευτικών τεχνολογιών.

Νέα-Ανακοινώσεις